Disclamer

Informationen på Garantum Partners internetsidor är baserad på källor som av Garantum Partner bedömts vara tillförlitliga. I den mån Garantum Partners internetsidor innehåller länkar till andra hemsidor kan Garantum Partner inte garantera åtkomst till dessa och frånsäger sig allt ansvar för deras innehåll.

Informationen på Garantum Partners internetsidor gör inte anspråk på att vara fullständig eller att utgöra vägledning vid beslut om investeringar. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Garantum Partner frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller annan skada av vad slag det än må vara som grundar sig på den nämnda informationen.

Att investera på aktie- och kapitalmarknaderna innebär alltid ett risktagande. Värde och avkastning kan öka såväl som minska och investerare kan förlora det investerade kapitalet. Historisk avkastning och historiskt resultat är inte någon garanti för framtida avkastning och resultat.

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.