• Ombud hänvisas logga in hos Garantum Fondkommission (2019-01-18 13:29:25) klicka här >>

Risk och Compliance

Garantum Partner Riskfunktionsansvarig bevakar och följer upp de risker som förekommer i verksamheten. Kontrollfunktionens arbete utgår ifrån de så kallade Pelare 1, 2 och 3 -delarna:

Pelare 1 innefattar operativa-, marknads- och kreditrisker.

Pelare 2 innefattar alla övriga risker bland annat affärs- och makrohändelserisk, likviditetsrisk, ryktesrisk, försäkringsrisk, koncentrationsrisk.

Pelare 3 innefattar offentliggörandet av kapitaltäckning och riskhantering.

Riskavdelningen rapporterar direkt till styrelsen samt VD. Riskavdelningen sammanställer, kvantifierar och beräknar bolagets samtliga risker. Avdelningen arbetar kontinuerligt med processer och rutiner i syfte att förbättra och begränsa riskerna inom verksamheten.

Sammanställningen av bolagets risker och kvantifiering av dessa redovisas i den Interna Kapitalutvärderingen (IKU). IKU:n uppdaterars vid behov, dock minst en gång per år, normalt i maj. I IKU:n beräknas kapitalkravet och kapitalbasen vid olika stressade scenarier för att visa på hur kapitaltäckningen påverkas.

Compliance har som uppgift att kontrollera att bolaget följer gällande lagstiftning samt av styrelsen eller VD givna interna regler. Compliance Officer (CO) är Ewa Wågberg, Garantum Invest AB.

Centrala regelområden är regler för värdepappersmarknaden, regler rörande penningtvätt, regler rörande kommission, regler rörande finansiell rådgivning, regler rörande marknadsföring samt god värdepappersmarknadssed.

Compliance rapporterar direkt till styrelsen samt VD.

 

Risk och Compliance skiss

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.