• Ombud hänvisas logga in hos Garantum Fondkommission (2019-01-18 13:29:25) klicka här >>

Lividitetsrisk

Likviditetsrisken kan delas in i två delar där den första rör balansräkningen medan den andra rör likviditetsrisken i verksamheten. Dessa hör dock ihop då tillgångarna, som finns i balansräkningen, kan komma att realiseras för att finansiera verksamheten.

Bolagets balansräkning består av tillgångar som är komponerade genom utlåning till institut.

Bolagets riskhantering syftar till att minimera likviditetsrisken risker genom att dels säkra likviditetsreservens storlek i förhållande till kostnadsbasen men även genom att stressa likviditetssituationen. Riktlinjerna bakom arbetet med likviditetshanteringen finns detaljerad i likviditetshanteringspolicy som antagits av Styrelsen. Stresstesterna åskådliggör hur pass väl bolagets likviditetssituation klarar olika scenarier samtidigt som man kan se hur likviditetssituationen förändras över tid, det vill säga om förändringen gått i gynnsam riktning. Testerna består av ett mer troligt scenario samt ett extremscenario.

Likviditetsrisken redovisas kvartalsvis till VD och Styrelse i samband med bolagets styrelsemöten eller vid behov.

Bolaget har genom ovanstående process säkerställt både den kortsiktliga och långsiktliga finansieringen av verksamheten.

Likviditetssituationen för Garantum Partner bedöms förnärvarande vara god.

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.