• Ombud hänvisas logga in hos Garantum Fondkommission (2019-01-18 13:29:25) klicka här >>

Internkontroll

Styrelsen ansvarar övergripande för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning. Till sitt förfogande har styrelsen Risk- och Compliance-avdelningarna samt externrevision, vars uppgift är att kontrollera att av styrelsen utfärdade limiter och instruktioner samt vid var tid gällande lagstiftning efterlevs.

Garantum Partner har tre nivåer för internkontroll. Utöver den anställde som ansvarar för de risker som finns inom respektive avdelning finns tre nivåer. De första två nivåerna av ansvar finns i de från den operativa verksamheten oberoende, Risk- och Compliance-funktionerna. Dessa avdelningar bevakar och kontrollerar att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande limiter, interna regler och lagstiftning. Risk- och Compliance-avdelningarna rapporterar direkt till styrelsen samt till VD.

Den tredje nivån är bolagets externa revisor som löpande granskar bolagets interna processer, rutiner och regler.

Denna löpande granskningen rapporteras direkt till styrelse.

Utöver ovan nämnda kontroller genomförs även internrevision på uppdrag av Styrelsen.

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.