• Ombud hänvisas logga in hos Garantum Fondkommission (2019-01-18 13:29:25) klicka här >>

Garantum Partner organisation och styrning

Garatnum Partner, dess styrelse och hur verksamheten styrs och regleras. 

Garantum Partner är en organisation med få anställda. Garantum Partner arbetar med investeringsrådgivning och försäkringsförmedling. 

Bolagets styrelse är en sammansättning av personer med lång och adekvat utbildning och erfarenheter inom den finansiella sektorn. Samtliga styrelseledamöter har, var och en mer än drygt 10 års erfarenhet inom bolagets verksamhetsområde och inom viktiga befattningar.

Bolagets leds operativt av VD Karl Grewin. Bolagets styrelse har årligen fyra ordinarie sammanträden där bolagets ekonomiska situation, risker, kapitaltäckning och regelefterlevnad avhandlas. Avvikelser rapporteras och åtgärdas.

Minst en gång om året reviderar och fastställer bolagets styrelse de riktlinjer som ska gälla för bolagets verksamhet. Bolaget tar del av och bedömer bolagets risker och främst de risker som bolaget kan vara utsatt för genom incidenter, penningtvätt och finansiering av terrorism, klagomål samt de risker som kan uppstå i samband med de anknutna ombudens verksamhet.

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.