Klagomål

Garantum Partner strävar efter att du som kund alltid skall vara nöjd med oss. Om du ändå inte nöjd med någon av våra tjänster är du välkommen att vänd dig till oss i första hand för att få hjälp med ditt ärende. Våra kontaktuppgifter återfinns under knappen ”Kontakt”.

Reklamation

Om du ändå inte blir nöjd är du välkommen att reklamera eller föra fram ditt klagomål. Om du skulle känna dig missnöjd med något vill vi gärna att du framför dina synpunkter till oss. Ofta kan det handla om ett missförstånd eller att några fakta saknas. Du bör kontakta oss så snart du anser att något inte stämmer.

Klagomål

Om du efter detta ändå inte känner dig nöjd kan du kontakta Garantum Partners Klagomålsansvarig - Garantum Partner, Box 7641, 103 94 Stockholm, via e-post klagomal@garantum.se eller telefon 08-522 387 80.

Garantum Partner utför arbetet som klagomålsansvarig genom Johan Andersson. Klagomålet skall framföras skriftligen och handläggningen underlättas om du bifogar dokumentation av ärendet i form av kopia på anmälningssedel, avräkningsnota, depå-/värderingsrapporter, minnesanteckningar etc.

Konsumenternas bankbyrå

Om du vill vända dig till någon utomstående för att diskutera ditt ärende kan du kontakta Konsumenternas Bank- och finansbyrå.
www.konsumentbankbyran.se

Kommunala konsumentvägledare

Den kommunala konsumentvägledaren i din kommun kan ge dig råd i enskilda tvister och ärenden. Dessa arbetar i nära kontakt med Konsumentverket. På deras hemsida kan du söka telefonnummer och e-postadress till din vägledare. Konsumentverket har inte möjlighet att svara på enskilda frågor eller ingripa i enskilda tvister.
www.konsumentvagledare.se eller www.konsumentverket.se

Allmänna reklamationsnämnden

Om ditt klagomålsärende inte ger dig ett tillfredsställande resultat kan du göra en skriftlig anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). ARN kan ta upp ditt ärende om ditt krav överstiger ett visst minimibelopp. En anmälan till ARN måste ske inom sex månader från det att Garantum Partner första gången helt eller delvis avvisat dina anspråk. ARN lämnar rekommendationer om hur tvisten mellan dig och Garantum Partner bör lösas.
www.arn.se

Prövning i domstol

Du kan även vända dig till domstol med en stämningsansökan mot Garantum Partner. Det är då lämpligt att du anlitar ett ombud som kan hjälpa dig i processen och som kan göra en bedömning av ärendet och dina utsikter att nå framgång i tvisten.

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.